Ett effektivare hållbarhetsarbete

Hypergene erbjuder en webbaserad lösning som underlättar, effektiviserar och förbättrar hållbarhetsarbetet för alla typer av företag och organisationer. Hypergene innehåller även lösningar som avsevärt effektiviserar själva framtagandeprocessen av den numera lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Bild på skärm om hållbarhetsredovisning.

Kravet om hållbarhetsrapport

Från och med 2017 är mellanstora och stora företag i Sverige tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport genom ett nytt tillägg i årsredovisningslagen (ÅRL) om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Det beräknas vara mer än 1 600 företag i Sverige som omfattas av den nya lagstiftningen. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behöver för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenser av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Företaget ska även kontinuerligt följa upp och analysera hur det efterlever sin policy i hållbarhetsfrågor och den verkan detta har.

Möjligheten till bättre affärer

Förändringen i ÅRL kan man se som en mödosam pålaga eller som en viktig möjlighet. Vi har valt det senare perspektivet och vet att många delar vår syn. Ett stort antal företag arbetar redan med hållbarhetsfrågan. Drivkraften är ofta insikten om att förtroende är grunden för alla affärer – liksom för relationen till medarbetare och andra intressenter. Finns förtroende går det mesta snabbt och enkelt. Saknas förtroende blir processerna tröga och kostnaderna stiger. Förtroende byggs till stor del av transparens och ansvarstagande – och där är en professionell hållbarhetsrapport och ett levande hållbarhetsarbete viktiga delar.

En effektiv lösning på både rapportering och ett långsiktigt arbete

Trots möjligheterna finns ändå anledning att minimera tiden för datainsamling, bearbetning och rapportering – samt avsevärt effektivisera företagets löpande styrning och uppföljning av sitt hållbarhetsarbete.

Hypergene erbjuder en webbaserad lösning som underlättar, effektiviserar och förbättrar hållbarhetsarbetet för alla typer av företag och organisationer. I lösningen hänger hållbarhetsarbetet samman i en röd tråd. Medarbetare i organisationen kan enkelt se hur aktiviteter och åtaganden bidrar till att gemensamma mål uppnås. Mål som har satts på strategisk nivå kan brytas ner till verksamhetsnära mål och följas via nyckeltal. Dessutom finns färdiga mallar enligt internationella standarder såsom GRI, CDP, GHG-protokollet och ISO 26000. Tiden för att ta fram själva hållbarhetsrapporten minskas radikalt genom en automatiserad och machine learning-baserad databearbetning från vår samarbetspartner Normative, vars lösning är integrerad i produkten. Det kan gälla data från ert affärssystem, bokföringssystem, inköpssystem, HR-system eller liknande. 

Insamling och bearbetning av data är annars ett mödosamt arbete – men rätt utfört blir det ett viktigt underlag för såväl väsentlighetsanalysen som insikter om hur företaget påverkar sin omgivning. Hypergene innehåller även lösningar som avsevärt effektiviserar själva framtagandeprocessen av rapporten. Genom en rad funktioner för formatering, mallar och samarbete blir det enkelt att tillsammans skapa heltäckande och professionell hållbarhetsrapport.

Robin Askelöf

Marknadschef

+46 (0)707-98 00 60
Mejla Robin