Hypergene för kommuner och regioner

Med Hypergene erbjuds kommuner och regioner en uppsättning verksamhetsnära applikationer för strategi, planering, genomförande, uppföljning och rapportering där organisationen kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. Bland kunderna återfinns såväl ett 80-tal kommuner som regionerna Stockholm, Västernorrland och Gotland.

Applikationer som stödjer hela verksamheten

Via en webbportal får beslutsfattare i hela organisationen snabbt och enkelt en tydlig bild av verksamheten anpassad till sin roll. Ekonomi, nyckeltal, mål och annan verksamhetsinformation kan presenteras, analyseras och följas upp på såväl ett övergripande plan som på en detaljerad nivå. Oavsett om lösningen införs i sin helhet eller enbart utvalda delar, så möjliggörs en väsentligt förbättrad styrning av verksamheten.

Applikationerna i Hypergene kompletterar befintliga verksamhetssystem och gör information därifrån betydligt mer tillgänglig. Information hämtas automatiskt från verksamhetssystemen, sammanställs och presenteras på ett lättförståeligt sätt. Förutom att det underlättar översikt och analys, blir det dessutom enkelt att skapa uppdaterade och kvalitetssäkrade nyckeltal för verksamheten. Hypergene applikationer utgör en stark plattform för kontinuerlig utveckling av verksamhetsstyrningen och vidareutvecklas dessutom kontinuerligt i nära dialog med våra många kunder bland Sveriges kommuner och regioner.

Processer som stöds i Hypergene

Med hjälp av de fristående men samverkande applikationerna i Hypergene effektiviserar du verksamhetsstyrningen. Läs mer om de åtta applikationerna i menyn till höger.

Mer om centrala processer som stöds i Hypergene:

Strategisk planering – i verktyget kan styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger möjlighet till en bra förankring och spridning av verksamhetens långsiktiga mål och uppdrag.

Verksamhetsplanering – baserat på organisationens långsiktiga plan skapar de olika förvaltningarna och enheterna detaljerade planer och handlingsprogram som linjerar med och kopplas till de strategiska målen i en tydlig röd tråd.

Budget och prognos – via det verksamhetsnära och anpassade och mycket effektiva budget- och prognosverktyget ges mycket god ekonomisk kontroll. Integrationer med ekonomi- och personalsystem förenklar hela processen och tillgängliggör detaljerade utfall.

Genomförande och uppföljning – integrationer med verksamhetssystem ger löpande rapporter om aktuellt läge och det operativa genomförandet, vilket innebär ett viktigt dagligt stöd och en gemensam helhetssyn.

Systematiskt kvalitetsarbete - tillgång till verksamhetens nyckeltal, periodisk rapportering samt möjligheten att styra mot uppsatta mål gör Hypergene till ett effektivt stöd i hela kvalitetsarbetet, oavsett verksamhetsområde.

Rapportering – enheter kan kommentera sina uppnådda resultat och informationen kan sättas samman till färdiga rapporter, såsom månadsrapport, nyckeltalsrapport och kvalitetsrapport för att informera internt och externt.

Analys och åtgärder – baserat på aktuell verksamhetsdata, kommenterade utfall och resultat kan måluppfyllelsen analyseras. De färdiga rapporterna ger stor möjlighet att hitta underliggande orsaker, samt att ta fram och besluta om korrigerande åtgärder.