Bättre måluppfyllnad och riskhantering när Roslagens Sparbank väljer systemstöd från Hypergene

Genom att jobba i ett samlat gränssnitt istället för olika dokumentformat och rapporteringsstrukturer har Roslagens Sparbank effektiviserat sitt arbetssätt och frigjort tid till att jobba mer med kvaliteten i innehållet.

Utmaning:

  • Dålig uppföljning av affärsmål, ineffektiv hantering av risker, brist på struktur

Lösning:

  • Hypergene Målstyrning med hantering av risker, regelverk och affärsplanering. Genom en hostinglösning står Hypergene också för driften av systemet

Resultat:

  • Bättre överblick av verksamheten
  • Förenklad styrning och kontroll
  • Förbättrad riskhantering inkl. spårbarhet

Utmaning

I banksektorn gör kraven på styrning, uppföljning och regelefterlevnad att behovet av ett metodiskt och strukturerat arbete är stort. Det gäller både från ett myndighetsperspektiv och från ett kundskyddsperspektiv. Här kände Roslagens Sparbank, med 45 000 privatkunder, 6 000 företagskunder och en affärsvolym på omkring 25 miljarder, att man var tvungen att bli bättre. Dels saknade de en tydlig struktur för uppföljning av affärsmål dels hade de en ineffektiv hantering av loggning och uppföljning av risker och iakttagelser.

”I samband med implementation av många nya regelverk i branschen med bland annat ökade kvalitetskrav på våra interna processer blev det tydligt att vi behövde hitta ett verktyg som kan hjälpa oss till en ökad struktur, ökad kvalitet och effektivare hantering”, säger Catrin Hellgren, verksamhetsutvecklare på Roslagens Sparbank.

Samtidigt som myndighetskraven ökade kunde de också konstatera att de behövde jobba med digitaliseringen av de interna processerna.

Genom att jobba i ett samlat gränssnitt istället för olika dokumentformat och rapporteringsstrukturer har vi effektiviserat vårt arbetssätt och frigjort tid till att jobba med mer kvalitet i innehållet.
Porträtt på Cathrine Hellgren Roslagens sparbank Catrin Hellgren, verksamhetsutvecklare Roslagens Sparbank

Lösning

Under hösten 2016 började Roslagens Sparbank undersöka marknaden för system som kunde stödja en ökad digitalisering och därmed en effektivare och mer kvalitativ hantering av interna processer.

”Vi började titta på olika produkter och fick snabbt upp ögonen för Hypergene som vi i olika sammanhang tidigare hört talas om. Vi gillade att Hypergene tagit fram lösningar för en bred variation av branscher och att man hade tidigare erfarenhet av regelstyrd verksamhet”, säger Catrin Hellgren, verksamhetsutvecklare. 

Resultatet blev att man valde Hypergene Målstyrning där de jobbar med affärsmål, risk- och iakttagelseloggning och uppföljning samt ”att göra-aktiviteter” som är aktiviteter som enligt bankens styrande dokument ska göras med viss periodicitet. På sikt finns också möjlighet att utveckla lösningen till att inkludera ekonomi och verksamhetsstyrning.

Resultat

”Genom att jobba i ett samlat gränssnitt istället för olika dokumentformat och rapporteringsstrukturer har vi effektiviserat vårt arbetssätt och frigjort tid till att jobba med mer kvalitet i innehållet”, säger Catrin Hellgren. Hon tillägger att de också får en logg över aktiviteter som ska göras, vem som ska göra det, när det ska vara gjort och vi kan lätt se att det faktiskt blivit gjort.

Vilka råd skulle du ge ett företag som funderar på att investera i beslutsstöd?

”Tydliggör behovsbilden och framför allt målet med implementeringen av ett nytt system. Låt användarna vara delaktiga i kravställandet och säkerställ att utbildning och dokumentation håller hög kvalitet vid införande”, avslutar Catrin Hellgren.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00