Uppsala kommun utvecklade och anpassade lösningen efter de behov som fanns inom hemtjänsten

Hypergene kan ge stöd inom områden som individ- och familjeomsorg, omsorg om äldre samt omsorg om funktionshindrade. För Uppsala kommun utvecklades och anpassades lösningen efter de behov som fanns inom hemtjänsten. Den lösning som idag finns på plats i Uppsala speglar insatser och tid som kommunen beslutat om att en vårdtagare ska få och hur mycket vårdtagaren sedan faktiskt får i hemmet.

Utmaning 

  • Få en bättre överblick och kunna ställa insatser och tid som beviljats en vårdtagare mot de insatser som faktiskt utförts i hemmet

Lösning

  • Hypergene Kommun med applikationen för Vård & Omsorg

Resultat

  • Bättre överblick och bättre möjlighet att optimera resurser
Beställar- och utförarsidan får nu en överskådlig bild över insatser och tid som tilldelas och vad som utförs.
Eva Hermansson Flodin Uppsala kommun. Eva Hermansson Flodin, ekonomichef, vård och omsorg Uppsala kommun

Utmaning

Precis som i andra kommuner går det mesta av Uppsalas resurser åt till att driva skola, vård och omsorg. Verksamheterna står för cirka 80 procent av kommunens totala verksamhet.

Med 200.000 invånare räknas kommunen som Sveriges fjärde största. I jämförelse med andra kommuner och i förhållande till antalet brukare av skola, vård och omsorg har Uppsala många som yrkesarbetar. Den relationen skapar goda förutsättningar för att ge invånarna bra service. Samtidigt finns en demografisk utveckling som innebär att den så kallade försörjningskvoten kommer att försämras med ca 0,5 procentenheter per år under de kommande 20 åren. Behoven av kommunal välfärd kommer att öka. Över tid innebär det högre kostnader för hemvård. För att utveckla verksamheterna är det därför viktigt att följa hur resurserna används.

Uppsala kommun hade redan infört Hypergene som beslutsstöd för sin verksamhetsstyrning. I och med införandet fick cheferna i kommunen tillgång till en webbaserad lösning med stöd för mål, ekonomi, personal, verksamhetsplan samt budget och prognos. Med Hypergene på plats blev det enklare att planera, följa upp och analysera verksamheterna.

I samma lösning kan chefer för skola, vård och omsorg få tillgång till verksamhetsnära information – information som de annars behöver gå till olika verksamhetssystem för att hitta. Ledningen för vård och omsorg såg att de med Hypergene kunde utveckla ett stöd för att följa produktiviteten och följsamheten inom hemtjänsten.

– Det fanns en önskan att ställa de insatser och tid som beviljats enligt en vårdtagares behov mot de insatser som faktiskt utförts i hemmet. Det behövdes en bättre överblick, förklarar Johan Norrman, extern konsult och projektledare för införandet av Hypergene på Uppsala kommun.

Johan förklarar varför glappet mellan tid som kommunen beviljar en vårdtagare och tid som utförs i hemmet, bör vara så liten som möjligt:

– Kommunen är en garant för kvaliteten och behöver kunna följa upp att insatser som beviljas också utförs. Utföraren av vården behöver se till att de har personal så att de hinner med alla sina åtaganden.

Lösning

Hypergene kan ge stöd inom områden som individ- och familjeomsorg, omsorg om äldre samt omsorg om funktionshindrade. För Uppsala kommun utvecklades och anpassades lösningen efter de behov som fanns inom hemtjänsten.

– I början funderade vi mycket kring vad och hur vi skulle mäta och vilka nyckeltal som var viktiga. Till slut valde vi att luta oss mot SKL:s och RKA:s handledning ”Koll på hemtjänsten”. Det blev en genväg som fungerar bra.

Den lösning som idag finns på plats i Uppsala speglar insatser och tid som kommunen beslutat om att en vård¬tagare ska få och hur mycket vårdtagaren sedan faktiskt får i hemmet.

Resultat

Beställar- och utförarsidan har fått en gemensam bild av situationen inom hemtjänsten. Det underlättar diskussionen och ökar förståelsen dem emellan. Den löpande informationen gör att utföraren i god tid ser om de behöver gasa eller bromsa – något som på sikt ska bidra till att vårdtagaren upplever en jämnare kvalitet. Eva Hermansson Flodin, ekonomichef, vård och omsorg intygar:

– Beställar- och utförarsidan får nu en överskådlig bild över insatser och tid som tilldelas och vad som utförs. När vi ser schemalagd tid så kommer vi ha ett riktigt starkt stöd för att optimera resurser.

Johan berättar vidare att Uppsala i en vidareutveckling och för jämförelser med andra kommuner är intresserad av att utveckla kopplingen till Kolada.

– Ligger vi högre eller lägre än andra i beviljad respektive utförd tid? Vilka slutsatser kan vi dra av det? Med inspiration från andra kommuner med likartade förutsättningar och utmaningar går det att hitta sätt att hushålla med hemtjänstens resurser samtidigt som kvaliteten för vårdtagaren är i fokus.

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00