Målstyrning

Styrning av verksamheten där strategiska mål binds samman med operativa planer och konkreta resultat. I ett intuitivt gränssnitt definieras verksamhets- och affärsplaner, mål och nyckeltal. Åtaganden och aktiviteter kommuniceras och följs upp på ett sätt som skapar transparens, engagemang och ansvarstagande i hela organisationen. Möjligheterna är många även inom områden som kvalitetsarbete, riskhantering och internkontroll.

styrning som ger effekt 

Forskning visar att 90 procent av alla organisationer misslyckas med att genomföra sin strategi. Ofta beror det på att medarbetarna varken förstår eller har tillgång till strategin eller de övergripande målen. Dessutom saknas verktyg som tydliggör kopplingen mellan strategier, planer och aktiviteter – något som Hypergene förändrar i grunden. 

Hypergenes lösning erbjuder hög flexibilitet och kan anpassas till de styrmodeller som används i just din organisation. Utifrån den struktur som väljs länkas strategiska initiativ samman med målområden och aktiviteter. Övergripande planer och uppgifter delas ut till resten av organisationen som tar ställning till och definierar de aktiviteter som bidrar till helheten. Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig mätning men även aktiviteter för att säkerställa att målen nås. Dina medarbetare kan i samma verktyg återrapportera, kommentera och ändra status i processer där de deltar.

För chefer och ledning underlättas styrning och översikt avsevärt. Genom dashboards blir verksamhetens utveckling tydlig både på övergripande nivå och för delar av organisationen. Samma sak gäller för enskilda medarbetare som nu kan se och förstå sin roll i verksamheten.

 

Möjlighet till komplettering och anpassning

Det finns många möjligheter till vidareutveckling i verktyget. Vissa organisationer ser gärna att de övergripande planerna kompletteras med exempelvis ekonomiska ramar, personalnyckeltal och omvärlds­analys. Ytterligare behov kan handla om kvalitetsstyrning eller att addera internkontroll samt risk­hantering och riskanalys för verksamhetskritiska processer. Genom Hypergenes flexibla plattform kan anpassningar och tillägg åstadkommas med relativt små insatser. Modulen för målstyrning kopplas dessutom enkelt samman med våra moduler för budget och prognos samt uppföljning och analys. Det ger en kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

 

Vi har fått väldigt mycket positiv respons från alla verksamhetschefer som nu får tillgång till den information som behövs för att fatta beslut.
Ulf Landgren, Systemförvaltare, Lidköpings kommun

Kunder berättar: 

Vill du veta hur våra kunder använder Hypergene Målstyrning? Läs om Lidköpings kommun, Kungsleden, Wibax och Lunds universitet

 

Stöd för: 

 • Anpassningsbara styrmodeller och målhierarkier
 • Aktivitetsstyrning med ansvarsfördelning och tidplaner
 • Nyckeltalsregister
 • Texthantering i ett dokumentramverk
 • Arbetsflöde med attest och kontroll
 • Integrationer med verksamhetssystem
 • Samlad rapportering och uppföljning för verksamheten

Exempel på tillämpningar: 

 • Affärsplaner
 • Verksamhetsplaner
 • Balanserad styrning
 • Målstyrning
 • Riskanalyser
 • Kvalitetsplaner
 • Strategisk styrning

Växel

Växel: +46 (0)40-661 10 00